Privacyverklaring

1. Inleiding

1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Talent Avenue (KvK 85729620) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. 1.2. Talent Avenue biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals studiebegeleiding en examentrajecten. Daarbij verwerkt Talent Avenue privacygevoe-lige informatie (persoonsgegevens).

1.3. Talent Avenue gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Talent Avenue houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verorde-ning Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

2. Contact met Talent Avenue Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Talent Avenue wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: +31615489507

Mail: jeroendaemen@talent-avenue.nl

Website: www.talent-avenue.nl

Post: Brusselseweg 65C, 6217 GP Maastricht

Gebruik van persoonsgegevens

2.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.

2.2. Talent Avenue verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gege-vens die Talent Avenue verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website die u gebruikt. Talent Avenue verwerkt bijvoorbeeld uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Van alle gegevens verwerkt Talent Avenue alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening.

3. Persoonsgegevens

3.1. Afhankelijk van de diensten die Talent Avenue aanbiedt, kunnen de volgende persoons-gegevens van u worden verwerkt:

(a) Naam

(b) Adresgegevens

(c) Telefoonnummer

(d) E-mailadres

(e) Geboortedatum

(f) Geslacht

(g) Gespreksverslagen

(h) Inhoud van communicatie

4. Doeleinden

4.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

(a) Uitvoeren van de dienstverlening (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Talent Avenue niet mogelijk om de diensten uit te voeren);

(b) inschrijving voor een traject of een nieuwsbrief;

(c) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondi-gingen;

(d) evaluatie van dienstverlening;

(e) gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Talent Avenue;

(f) verbeteren van de website van Talent Avenue

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1. Talent Avenue stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij het inschakelen van die derde partijen noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst-verlening.

5.2. Indien Talent Avenue uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Talent Avenue ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder an-dere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

5.3. Talent Avenue zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hier-boven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

6. Beveiliging en bewaring

6.1. Talent Avenue neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeau-toriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Talent Avenue zorgt er bij-voorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en ge-gevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

6.2. Talent Avenue bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat be-tekent dat Talent Avenue uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betref-fende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Talent Avenue uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke ver-plichting.

7. Cookies en profilering

7.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opge-slagen wanneer u een website van Talent Avenue bezoekt. Op de website van Talent Avenue worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daar-mee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvou-diger door de betreffende website navigeren.

7.2. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

Websites van derden

De website van Talent Avenue kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Talent Avenue is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepas-sing op het gebruik van die websites van derden.

9. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Instagram en LinkedIn. Indien u op deze knop-pen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Instagram en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

10. Wijzigingen

Talent Avenue kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

11. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Talent Avenue een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoons-gegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan jeroen@talentavenue.nl

12. Klachten

Talent Avenue hoort het graag indien u klachten heeft over de verwerking van uw per-soonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de eenmanszaak Talent Avenue.

Compare listings

Vergelijken