Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Talent Avenue

Definities

1. Talent Avenue: Talent Avenue, gevestigd te Maastricht onder KvK nr. 85729620.

2. Klant: degene met wie Talent Avenue een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Talent Avenue en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Talent Avenue.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Talent Avenue zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Talent Avenue zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Talent Avenue slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1. Alle prijzen die Talent Avenue hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Talent Avenue hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Talent Avenue te allen tijde wijzigen.

3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Talent Avenue, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Indien partijen voor een dienstverlening door Talent Avenue een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

5. Talent Avenue is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

6. Indien de daadwerkelijke prijs meer dan 10% van de richtprijs bedraagt, dient Talent Avenue de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

7. Indien de daadwerkelijke prijs meer dan 10% van de richtprijs bedraagt, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

8. Talent Avenue heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen aan de hand van de dienstenprijsindex.

9. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Talent Avenue prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

10. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Talent Avenue op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betaling en gevolgen niet tijdige betaling

1. De afgenomen diensten door de klant worden altijd vooraf in rekening gebracht. Deze kosten dient de klant 14 dagen na factuurdatum over te maken op rekeningnummer NL74RABO0350644411, op naam van Talent Avenue, te Maastricht.

2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Talent Avenue zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Talent Avenue gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend

4. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Talent Avenue.

5. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Talent Avenue op de klant onmiddellijk opeisbaar.

7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Talent Avenue, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Talent Avenue te betalen.

Opzeggen

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging door de klant dient te gebeuren vóór de eerste van de volgende maand. De diensten die in de maand na opzegging plaatsvinden worden in rekening gebracht. Voor de eventueel resterende diensten na de opzegtermijn vindt er restitutie plaats.

Afwezigheid

In geval van een afmelding van de klant binnen 24 uur van de aanvang van de dienstverlening worden de kosten in rekening gebracht. Bij afmeldingen eerder dan 24 uur voor de aanvang van de dienstverlening heeft de klant de mogelijkheid om de sessie op een ander tijdstip in te halen.

Vakanties en feestdagen

Talent Avenue is gedurende de reguliere schoolvakanties, met uitzondering van de zomervakantie en de kerstvakantie(op basis van de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar), tenzij anders meegedeeld geopend. Tijdens de zomer- en kerstvakantie en officiële feestdagen vindt er geen studiebegeleiding plaats (met uitzondering van Talent Avenue Summer School). Talent Avenue en de klant kunnen van voorgaande in gezamenlijk overleg afwijken. De klant heeft de mogelijkheid om sessies die plaats zouden vinden op een officiële feestdag op een ander tijdstip in te halen.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Talent Avenue te verrekenen met een vordering op Talent Avenue.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Talent Avenue enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Talent Avenue voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Talent Avenue heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Talent Avenue tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Talent Avenue.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Talent Avenue de betreffende bescheiden.

Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Talent Avenue en de klant wordt aangegaan voor de duur van de termijn die schriftelijk is overeengekomen, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn kan de klant Talent Avenue schriftelijk in gebreke stellen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Talent Avenue tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Talent Avenue geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Talent Avenue geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Talent Avenue daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Talent Avenue uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Talent Avenue in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Talent Avenue gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Talent Avenue.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Talent Avenue ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Talent Avenue een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Talent Avenue verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Talent Avenue

1. Talent Avenue is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Talent Avenue aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Talent Avenue is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Talent Avenue aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Talent Avenue vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Talent Avenue toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Talent Avenue niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Talent Avenue in verzuim is.

3. Talent Avenue heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Talent Avenue kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Talent Avenue in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Talent Avenue kan worden toegerekend in een van de wil van Talent Avenue onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Talent Avenue kan worden verlangd.

2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Talent Avenue een of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Talent Avenue er weer aan kan voldoen.

3. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

4. Talent Avenue is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Talent Avenue is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Talent Avenue zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Talent Avenue bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Rechtbank Limburg is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 10 februari 2020.

Compare listings

Vergelijken